Artikel 1 Algemene bepalingen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding, offerte en overeenkomst op dakkapellen of dakramen tussenDakkapel-aannemer, hierna tenoemen: “gebruiker”, en een opdrachtgever waarop gebruikerdeze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zovervan deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk enschriftelijk is afgeweken.
 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing
op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoeringwaarvan door gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere
voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van dehand gewezen. Artikel 2 Dakkapel Offertes
 1. Alle dakkapel offertes en aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend,
tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 1. De overeenkomst komt tot stand, wanneer opdrachtgever
de uitgebrachte offerte van gebruiker aanvaardt oftewel akkoord geeft, tenzijgebruiker dit aanbod binnen acht dagen nakennisneming van de aanvaarding herroept.
 1. Indien in de acceptatie door opdrachtgever voorbehouden
of wijzigingen ten opzichte van het aanbod van gebruikerworden aangebracht, komt in afwijking van het vorige lid deovereenkomst pas tot stand, indien gebruiker aanopdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van deaanbieding in te stemmen. Artikel 3 Levertijd, uitvoering, prijsverhoging enaf- c.q. oplevering
 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst
bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht.De levertijd wordt geacht bij benadering te zijnovereengekomen, tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn isgesteld en gebruiker opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigdde termijn als zodanig te beschouwen.
 1. Gebruiker zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om
levering op of voor de opgegeven leveringsdatum terealiseren. Zodra gebruiker kennis draagt van feiten ofomstandigheden die realisering van de levering op of voordeze datum onmogelijk maken, geeft gebruiker hiervan kennisaan de opdrachtgever onder opgave van de verwachte nieuweleveringsdatum.
 1. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden.
 1. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende
fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelteafzonderlijk bij de opdrachtgever in rekening brengen.
 1. Indien gebruiker gegevens behoeft van de opdrachtgever
voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt deuitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat deopdrachtgever deze juist en volledig aan gebruiker terbeschikking heeft gesteld.
 1. Indien de overeenkomst gebruiker verplicht tot oplevering
van een werk, wordt dit werk geacht te zijn opgeleverd op hettijdstip dat gebruiker aan opdrachtgever heeft medegedeelddat het werk gereed is dan wel op het tijdstip datopdrachtgever het betreffende werk in gebruik heeft genomendan wel op het tijdstip dat is genoemd op een eventueelopleveringsformulier.
 1. Gebruiker behoudt zich het recht voor om eventuele
prijsverhogingen, na het sluiten van de overeenkomst doorwelke oorzaak ook ontstaan, zoals ten gevolge van verhogingvan invoerrechten of grondstofprijzen aan opdrachtgever doorte berekenen. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen driemaanden na het sluiten van de overeenkomst, is deopdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 1. Indien en voor zover gebruiker tijdens het uitvoeren van de
overeenkomst geconfronteerd wordt met voor gebruikeronvoorzienbare en kostenverhogende omstandigheden, isgebruiker gerechtigd deze extra kosten aan de opdrachtgeverdoor te berekenen.
 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering
gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zakenin de macht van de opdrachtgever worden gebracht. Artikel 4 Verplichtingen van opdrachtgever
 1. De opdrachtgever dient, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, ervoor zorg te dragen dat gebruiker tijdig,dat wil zeggen een redelijke periode gelegen vóórdatgebruiker een aanvang dient te maken met de uitvoering vande overeenkomst, de beschikking heeft over:
 • alle met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst
vereiste vergunningen, ontheffingen en dergelijke;
 • de locatie en ruimtegegevens waar gebruiker
werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke ruimte alsdangeheel ontruimd zal moeten zijn;
 • voldoende gelegenheid voor de aan- en afvoer en opslag
van materialen en dergelijke;
 • voldoende aansluitmogelijkheden voor het gebruik van
nutsvoorzieningen.
 1. De opdrachtgever is verplicht de door gebruiker bij de
uitvoering van haar werkzaamheden van opdrachtgever tegebruiken nutsvoorzieningen gratis ter beschikking te stellen. Artikel 5 Opschorting, ontbinding en annulering
 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op
te schorten of de overeenkomst terstond en met directeingang te ontbinden, indien:
 • de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezendat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst
verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening vanzijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheiduitblijft of onvoldoende is;
 • door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet
langer van gebruiker kan worden gevergd dat hij deovereenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomencondities zal nakomen.
 1. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van
betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van deopdrachtgever, van (aanvrage van) schuldsanering of eenandere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langervrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat hetgebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directeingang te ontbinden.
 1. Door de ontbinding zijn de vorderingen van gebruiker op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever isaansprakelijk voor de door gebruiker geleden schade alsgevolg van de ontbinding, daaronder begrepen de kosten,daardoor direct en indirect ontstaan, en winstderving.
 1. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de
overeenkomst als bedoeld in artikel 2 de overeenkomstannuleert, is opdrachtgever gehouden aan gebruiker eenvergoeding te betalen van 40% van de overeengekomen prijs.
 1. Wanneer u akkoord gaat met de dakkapel offerte, onder voorbehoud van de financiering,
dan dient u bij afwijzing van de financiering een origineel afwijzingsdocument van de bankin te sturen om de overeenkomst te ontbinden. Zonder officiele afwijzing kan de overeenkomst niet ontbonden worden. Artikel 6 Overmacht
 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoegehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet iste wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, eenrechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voorzijn rekening komt.
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet enjurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomendeoorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geeninvloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staatis zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook hetrecht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheiddie (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert,intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moetennakomen.
 1. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan isieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de anderepartij. Artikel 7 Betaling dakkapel of dakraam
 1. Betaling door de opdrachtgever dient
te worden voldaan op de dag dat op- ofaflevering van het dakkapel of dakraam plaats vindt.Betaling vindt plaats op een doorgebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin isgefactureerd, tenzij schriftelijk anders door gebruikeraangegeven.
 1. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgeveris alsdan, indien deze consument is, wettelijke renteverschuldigd. In andere gevallen is de opdrachtgever dewettelijke handelsrente verschuldigd.
 1. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de
eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente enkosten en pas daarna tot voldoening van de oudsteopenstaande en opeisbare facturen, zelfs indienopdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft opeen latere factuur.
 1. Gebruiker heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling,
contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling vanopdrachtgever te verlangen.
 1. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door
gebruiker gemaakt in verband met een aan opdrachtgevertoerekenbare tekortkoming in de nakoming van deovereenkomst, zijn voor rekening van opdrachtgever. Debuitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15procent van het verschuldigde bedrag, onverminderd hetrecht van gebruiker om een hoger bedrag te vorderen, indieneen hoger bedrag aantoonbaar is. De opdrachtgever is overde verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 1. Wanneer de volledige betaling is voldaan dan stemt de
klant ermee in dat de levering c.q. werkzaamheden naar volletevredenheid zijn afgehandeld.
 1. Wanneer de dakkapel of dakkapellen geplaatst zijn, maar niet compleet zijn, bijvoorbeeld dat er een hor of rolluik ontbreekt welke nog nageleverd moet worden, dan mag er één bedrag worden ingehouden conform onze marktwaarde. De prijzen vind u terug op onze website.
 Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
 1. Gebruiker blijft eigenaar van alle aan opdrachtgever
geleverde producten, totdat opdrachtgever alles heeftvoldaan, hetgeen gebruiker uit hoofde van alleovereenkomsten, die zij met opdrachtgever heeft gesloten,van haar te vorderen mocht hebben of krijgen.
 1. Voor het geval gebruiker zijn in dit artikel aangeduide
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bijvoorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemmingaan gebruiker en door gebruiker aan te wijzen derden om aldie plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruikerzich bevinden en die zaken terug te nemen. Artikel 9 Reclames
 1. Wanneer opdrachtgever van mening is dat de afgeleverde
producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient zijgebruiker hiervan onverwijld, doch uiterlijk binnen veertiendagen na aflevering, schriftelijk op de hoogte te stellen engebruiker in de gelegenheid te stellen de klacht teonderzoeken, op straffe van verval van het recht van reclame.De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijvingvan het gebrek te bevatten.
 1. Indien oplevering van een werk door gebruiker aan
opdrachtgever heeft plaatsgevonden, is gebruiker ontslagenvan aansprakelijkheid voor gebreken, voor zoveropdrachtgever deze gebreken op het tijdstip van opleveringredelijkerwijs had moeten ontdekken.
 1. Klachten met betrekking tot niet zichtbare gebreken dienen
binnen veertien dagen na ontdekking ervan schriftelijk aangebruiker te worden medegedeeld, op straffe van verval vanhet recht op reclame.
 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor gebreken indien een
gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uitonoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de op- ofafgeleverde zaak, onjuist onderhoud daarvan, aan de zaakwijzigingen getracht zijn aan te brengen en/of zijnaangebracht, daaraan andere zaken werden bevestigd diedaaraan niet bevestigd dienden te worden of indien dezezaken werden ver- of bewerkt op een andere dan devoorgeschreven wijze, ongeacht of het voorgaande dooropdrachtgever en/of een derde is geschied. Gebruiker isevenmin aansprakelijk voor gebreken indien het gebrek isontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waargebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronderbegrepen weersomstandigheden.
 1. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is, dienaangaande
tijdig is gereclameerd en gebruiker met inachtneming van hetvoorgaande aansprakelijk is, dan zal gebruiker de gebrekkigezaak binnen een redelijke termijn, ter keuze van gebruiker,herstellen, vervangen of vervangende vergoeding daarvooraan de opdrachtgever voldoen.
 1. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan
komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen deonderzoekskosten aan de zijde van gebruiker, voor rekeningvan de opdrachtgever. Artikel 10 Aansprakelijkheid
 1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn tot vergoeding van
schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen indeze bepaling is geregeld.
 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door ofnamens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ofonvolledige gegevens. Gebruiker is eveneens nietaansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of niet tijdigkunnen leveren van hetgeen is overeengekomen.
 1. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststellingbetrekking heeft op schade in de zin van dezevoorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te latenbeantwoorden, voor zoveel deze aan gebruikertoegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat dezekosten hebben geleid tot beperking van directe schade alsbedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemistebesparingen en schade door bedrijfs- of andersoortigestagnatie.
 1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei
schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tothet bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomendgeval, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
 1. Indien in voorkomend geval de schade niet door de
verzekeraar van gebruiker wordt gedekt, althans deverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheidvan gebruiker beperkt tot maximaal driemaal defactuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van deorder waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten isaan opzet of grove schuld van gebruiker of zijnleidinggevende ondergeschikten. Artikel 11 Verjaringstermijn
 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt
de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegensgebruiker en de door gebruiker bij de uitvoering van eenovereenkomst betrokken derden, één jaar.
 1. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op
rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten diede stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaakniet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijkevorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaarnadat de opdrachtgever gebruiker van zodanigenon conformiteit in kennis heeft gesteld. Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, isuitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indienaan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenlanduitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekkingbetrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheidvan het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.2.Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter inNederland. Artikel 13 Garantie termijn op een dakkapel of dakraam
 1. De garantietermijn gaat in op het moment dat
opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag heeftvoldaan.
 1. Al onze dakkapellen verlenen wij 15 jaar schriftelijke
garantie op bij deugdelijk onderhoud. Mocht de opdrachtgevernalatig zijn geweest betreft het onderhoud van het dakkapel dan worden voor dewerkzaamheden, materiaal en voorrijkosten berekend aan deopdrachtgever.
 1. Op alle nieuw geplaatste dakramen verlenen wij 5 jaar
schriftelijke garantie en reeds bestaande dakramen dieverplaatst worden verlenen wij 3 jaar garantie indienschriftelijk anders word afgesproken met opdrachtgever