Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding, offerte en overeenkomst op dakkapellen of dakramen tussen Dakkapel-aannemer, hierna te noemen: “gebruiker”, en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing
op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere
voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.   Artikel 2 Dakkapel Offertes
 1. Alle dakkapel offertes en aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend,
tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 1. De overeenkomst komt tot stand, wanneer opdrachtgever
de uitgebrachte offerte van gebruiker aanvaardt oftewel akkoord geeft, tenzij gebruiker dit aanbod binnen acht dagen na kennisneming van de aanvaarding herroept.
 1. Indien in de acceptatie door opdrachtgever voorbehouden
of wijzigingen ten opzichte van het aanbod van gebruiker worden aangebracht, komt in afwijking van het vorige lid de overeenkomst pas tot stand, indien gebruiker aan opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de aanbieding in te stemmen.   Artikel 3 Levertijd, uitvoering, prijsverhoging en af- c.q. oplevering
 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst
bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is gesteld en gebruiker opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd de termijn als zodanig te beschouwen.
 1. Gebruiker zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om
levering op of voor de opgegeven leveringsdatum te realiseren. Zodra gebruiker kennis draagt van feiten of omstandigheden die realisering van de levering op of voor deze datum onmogelijk maken, geeft gebruiker hiervan kennis aan de opdrachtgever onder opgave van de verwachte nieuwe leveringsdatum.
 1. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden.
 1. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende
fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk bij de opdrachtgever in rekening brengen.
 1. Indien gebruiker gegevens behoeft van de opdrachtgever
voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 1. Indien de overeenkomst gebruiker verplicht tot oplevering
van een werk, wordt dit werk geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip dat gebruiker aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk gereed is dan wel op het tijdstip dat opdrachtgever het betreffende werk in gebruik heeft genomen dan wel op het tijdstip dat is genoemd op een eventueel opleveringsformulier.
 1. Gebruiker behoudt zich het recht voor om eventuele
prijsverhogingen, na het sluiten van de overeenkomst door welke oorzaak ook ontstaan, zoals ten gevolge van verhoging van invoerrechten of grondstofprijzen aan opdrachtgever door te berekenen. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 1. Indien en voor zover gebruiker tijdens het uitvoeren van de
overeenkomst geconfronteerd wordt met voor gebruiker onvoorzienbare en kostenverhogende omstandigheden, is gebruiker gerechtigd deze extra kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.
 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering
gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.   Artikel 4 Verplichtingen van opdrachtgever
 1. De opdrachtgever dient, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, ervoor zorg te dragen dat gebruiker tijdig, dat wil zeggen een redelijke periode gelegen vóórdat gebruiker een aanvang dient te maken met de uitvoering van de overeenkomst, de beschikking heeft over:
 • alle met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst
vereiste vergunningen, ontheffingen en dergelijke;
 • de locatie en ruimtegegevens waar gebruiker
werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke ruimte alsdan geheel ontruimd zal moeten zijn;
 • voldoende gelegenheid voor de aan- en afvoer en opslag
van materialen en dergelijke;
 • voldoende aansluitmogelijkheden voor het gebruik van
nutsvoorzieningen.
 1. De opdrachtgever is verplicht de door gebruiker bij de
uitvoering van haar werkzaamheden van opdrachtgever te gebruiken nutsvoorzieningen gratis ter beschikking te stellen.   Artikel 5 Opschorting, ontbinding en annulering
 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op
te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
 • de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst
verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet
langer van gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 1. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van
betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, van (aanvrage van) schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden.
 1. Door de ontbinding zijn de vorderingen van gebruiker op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door gebruiker geleden schade als gevolg van de ontbinding, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan, en winstderving.
 1. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de
overeenkomst als bedoeld in artikel 2 de overeenkomst annuleert, is opdrachtgever gehouden aan gebruiker een vergoeding te betalen van 40% van de overeengekomen prijs.
 1. Wanneer u akkoord gaat met de dakkapel offerte, onder voorbehoud van de financiering,
dan dient u bij afwijzing van de financiering een origineel afwijzingsdocument van de bank in te sturen om de overeenkomst te ontbinden. Zonder officiele afwijzing kan de overeenkomst niet ontbonden worden.   Artikel 6 Overmacht
 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 1. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.   Artikel 7 Betaling dakkapel of dakraam
 1. Betaling door de opdrachtgever dient
te worden voldaan op de dag dat op- of aflevering van het dakkapel of dakraam plaats vindt. Betaling vindt plaats op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door gebruiker aangegeven.
 1. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan, indien deze consument is, wettelijke rente verschuldigd. In andere gevallen is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 1. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de
eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 1. Gebruiker heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling,
contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van opdrachtgever te verlangen.
 1. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door
gebruiker gemaakt in verband met een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15 procent van het verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van gebruiker om een hoger bedrag te vorderen, indien een hoger bedrag aantoonbaar is. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 1. Wanneer de volledige betaling is voldaan dan stemt de
klant ermee in dat de levering c.q. werkzaamheden naar volle tevredenheid zijn afgehandeld.
 1. Wanneer de dakkapel of dakkapellen geplaatst zijn, maar niet compleet zijn, bijvoorbeeld dat er een hor of rolluik ontbreekt welke nog nageleverd moet worden, dan mag er één bedrag worden ingehouden conform onze marktwaarde. De prijzen vind u terug op onze website.
  Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
 1. Gebruiker blijft eigenaar van alle aan opdrachtgever
geleverde producten, totdat opdrachtgever alles heeft voldaan, hetgeen gebruiker uit hoofde van alle overeenkomsten, die zij met opdrachtgever heeft gesloten, van haar te vorderen mocht hebben of krijgen.
 1. Voor het geval gebruiker zijn in dit artikel aangeduide
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan gebruiker en door gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.   Artikel 9 Reclames
 1. Wanneer opdrachtgever van mening is dat de afgeleverde
producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient zij gebruiker hiervan onverwijld, doch uiterlijk binnen veertien dagen na aflevering, schriftelijk op de hoogte te stellen en gebruiker in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken, op straffe van verval van het recht van reclame. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten.
 1. Indien oplevering van een werk door gebruiker aan
opdrachtgever heeft plaatsgevonden, is gebruiker ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken, voor zover opdrachtgever deze gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 1. Klachten met betrekking tot niet zichtbare gebreken dienen
binnen veertien dagen na ontdekking ervan schriftelijk aan gebruiker te worden medegedeeld, op straffe van verval van het recht op reclame.
 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor gebreken indien een
gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de op- of afgeleverde zaak, onjuist onderhoud daarvan, aan de zaak wijzigingen getracht zijn aan te brengen en/of zijn aangebracht, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienden te worden of indien deze zaken werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze, ongeacht of het voorgaande door opdrachtgever en/of een derde is geschied. Gebruiker is evenmin aansprakelijk voor gebreken indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden.
 1. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is, dienaangaande
tijdig is gereclameerd en gebruiker met inachtneming van het voorgaande aansprakelijk is, dan zal gebruiker de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn, ter keuze van gebruiker, herstellen, vervangen of vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen.
 1. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan
komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van gebruiker, voor rekening van de opdrachtgever.   Artikel 10 Aansprakelijkheid
 1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn tot vergoeding van
schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Gebruiker is eveneens niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of niet tijdig kunnen leveren van hetgeen is overeengekomen.
 1. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei
schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
 1. Indien in voorkomend geval de schade niet door de
verzekeraar van gebruiker wordt gedekt, althans de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.   Artikel 11 Verjaringstermijn
 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt
de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens gebruiker en de door gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 1. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op
rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de opdrachtgever gebruiker van zodanige non conformiteit in kennis heeft gesteld.   Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen 1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 2.Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.   Artikel 13 Garantie termijn op een dakkapel of dakraam
 1. De garantietermijn gaat in op het moment dat
opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag heeft voldaan.
 1. Al onze dakkapellen verlenen wij 15 jaar schriftelijke
garantie op bij deugdelijk onderhoud. Mocht de opdrachtgever nalatig zijn geweest betreft het onderhoud van het dakkapel dan worden voor de werkzaamheden, materiaal en voorrijkosten berekend aan de opdrachtgever.
 1. Op alle nieuw geplaatste dakramen verlenen wij 5 jaar
schriftelijke garantie en reeds bestaande dakramen die verplaatst worden verlenen wij 3 jaar garantie indien schriftelijk anders word afgesproken met opdrachtgever